top of page

Declaración de privacidad orthomoleculair praktijk Super-Naturel

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel gevestigd aan de Griendsestraat 14, 2583VK Den Haag, es veranwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contacto: Orthomoleculair praktijk Super-Naturel, Griendsestraat 14, 2583VK

Den Haag, 06-45 81 69 84, sitio web: www.super-naturel.nl correo electrónico: mariska@supernaturel.nl

 

Mariska Angenent es de functionaris gegevensbescherming van Orthomoleculair praktijk Super-Naturel, zij is te bereiken via mariska@supernaturel.nl

 

Privacidad

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door of Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

direcciones

número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Bankrekeningnummer

 

Daarnaast bevat uw dossier: aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of die u zelf heeft aangeleverd._cc781905-5cde-3194-bbbad_doecfd6Ik58d-153 mijn mejor om uw privacidad te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, inzage in de administratie heeft een boekhouder in indien nodig is deze informatie beschikbaar voor de belastingdienst. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacidad op de zorgota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.  Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van consultar en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld '24000 Orthomoleculair consulte'

 

Consejos terapéuticos

De adviezen en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt worden per mail verstuurd. Een uitgebreid verslag van het ingestagesprek wordt in een WORD-bestand versleuteld met een wachtwoord. U ontvangt dit wachtwoord per app of sms, zodat alleen u dit bestand kunt openen.  De consulten na het ingestagesprek kennen alleen een kort advies of Supplementenlijst deze mogen zonder versleuteling naar u toe worden gemmaild. Indien er sprake is van specifieke digitaal opgevraagde uitslagen van onderzoeken dan is het mogelijk deze te versleutelen met een wachtwoord en per email te verzenden. Uitslagen kunnen ook als hard-copy worden aangevraagd y overhandigd tijdens een consulte.

 

Atención al cliente

Bij wet ligt vast dat beide ouders of gezaghebbenden dienen te ondertekenen voor akkoord voor het behandelen van cliënten onder de leeftijdsgrens van 16 jaar Orthomoleculair praktijk Super-Naturel heeft hier een special formulier voor. Zonder ingevuld toestemmingsformulier kan ik uw kind niet behandelen.

 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

 

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet WGBO dient uw dossier 20 jaar bewaard te worden. Daarna wordt uw dossier vernietigd. Bij minderjarige cliënten wordt vanaf het 18e levensjaar het dossier 20 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wetelijke verplichting.

 

Cookies, de vergelijkbare technieken

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op de website van www.super-naturel.nl is er een mogelijkheid om het contactformulier in te vullen met uw naam, emailadres en vraag of opmerking. Het is puur bedoeld zodat ik contact met u kan opnemen om uw vraag kan beantwoorden. Het contactformulier wordt voor geen andere doeleinden gebruikt.

 

embellecedor

Mi computadora es beveiligd met een sterk wachtwoord y nodige beveiligingsprogramma's.  Verslagen y uitslagen zijn versleuteld met een extra wachtwoord. Ik maak nooit gebruik van onveilige wifi of onbekende wifitoegang. Mi teléfono móvil se ve con un código PIN y ID Touch.

 

Gegevens inzien, aanpassen de verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele tostemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orthomoleculair praktijk Super-Naturel in heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bijons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw tostemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mariska@super-naturel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart (onleesbaar): uw pasfoto, MRZ (zona legible por máquina, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan a través del enlace de volgende: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel neemt de bescherming van uw gegevens seriesus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn verwerkingsovereenkomsten gemaakt met derden om de geheimhouding en veranwoordelijkheden voor beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Orthomoleculair praktijk Super-Naturel.

 

 

Descargo de responsabilidad

 

Deze website bevat geen gezondheidsclaims y geen medische Claims. El sitio web de informatie op deze es informatief van aard en zeker niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Voor medisch advies gaat u altijd naar uw behandelend arts. La misma tecnología del sitio web de Orthomoleculair praktijk Super-Naturel se encuentra con la gran cantidad de elementos de la misma. Orthomoleculair praktijk Super-Naturel en Mariska Angenent accepteert in alle gevallen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, nog voor de schade, overlast of ongemak, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit, of samenhangen met het gebruik van de informatie van deze website. Alle informatie op deze website is dan ook niet bedoeld y niet geschikt voor zelfzorg. Elk persoon draagt zelf veranwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag en handelingen, zowel tijdens consulten als buiten de consulten. El sitio web de Deze es niet bedoelt om u te weerhouden of onttrekken aan medische behandeling. Bij lichamelijke, psychische of welk soort gezondheidsproblemen dan ook, wordt altijd aangeraden een arts te consulteren.

 

 

 

tbv cliente/paciente


Klachtenreglement Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde - KAB


De MBOG heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken en te bevorderen naar haar leden toe zogenaamde gedragsregels opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden. Conocido en el trabajo treden van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) el 1 de enero de 2017 es de klachtenafhandeling van het wettelijk recht dat de cliënt/patient heeft, veranderd. Onder het kopje “heeft u klachten” vindt u de huidige werkwijze van de klachtenafhandeling.


Heeft u klachten?
Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut/arts, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut/arts zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de maximale termijn van 6 weken onderling en naar eders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms es het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen. Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.
Als duidelijk es dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.


Dirección
Op de sitio web van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken opwww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorgEl sitio web de Inspectie voor de Gezondheidszorg eswww.igz.nlEl sitio web van Tuchtcollege in de gezondheidszorg eswww.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

MBOG
Correo postal 510

3500 A. M. UTRECHT

tel. 06-53913020

secretariaat@mbog.nl

KAB

Autobús postal 2122

6020 AC BUDEL

tel. 0495 499585

kab@kab-klachten.nl

D0V3ombWsAAkBbI.jpg
Logo-KAB-2018-e1526322052455-676x676.jpg
bottom of page