top of page

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden (AV) van Super-Naturel| Praktijk voor Integrale Gezondheidskunde (hierna: Super-Naturel), gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56693540. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Super-Naturel algemene zich het recht voor deze toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht definitief deze duidelijk door (Super-Naturel) zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden mislukte zijn door de toepassing van wet, regelgeving van een definitieve beslissing van een definitieve bepalingen, alle bepalingen van de algemene voorwaarden van de algemene voorwaarden blijven.

Artikel 1.      Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomst gesloten tussen Super-Naturel en een cliënt.
De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten Super-Naturel, voor de uitvoering waarvan door Super-Naturel derden dienen te worden betrokken.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2.    Behandeling

De overeenkomst tussen Super-Naturel en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
Super-Naturel_cc7805-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5819_zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en aanpassingen van eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Super-Naturel rust een inspanningverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Super-Naturel worden medegedeeld.
Super-Naturel heeft het recht werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De gelegenheid van 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk verboden.
Indien door de natuurlijke locatie van de door Super-Natuurlijke derden in het kader van de werkzaamheden worden verricht op de door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid effecten af.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren van bij annulering binnen 24 uur voor de instelling gezonder zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.


Artikel 3.    Betaling en incassokosten
Betaling geschiedt geschieden na behandeling via een PIN-, contant van binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door (Super-Naturel) aan te geven wijze in de valuta waarin wordt gefactureerd. (Super-Naturel is goedgekeurd om periodiek te factureren.
Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in elk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het volledige bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de cliënt in verzuim, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom van de overige kosten, met een minimum van € (invullen wat van toepassing is) exclusieve omzetbelasting.
Indien gezonder echter hogere kosten ter heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in betalingen. De toekomstige uitvoeringskosten en de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd.


Artikel 4.    Aansprakelijkheid
Super-Naturel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan Super-Naturel is uit een verleden van namen de cliënte en/of onvolledige gegevens. Super-Naturel aansprakelijk als verwerking niet van zelfs worden ingediend.
Indien Super-Naturel aansprakelijk is voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Super-Naturel beperkt tot het bedrag der uitkering van verzekeraar in voorkomend geval.
Super-Naturel is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Super-Naturel_cc781905-5cde-3194-136bad5cf58d_is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haarbbe aanvullende supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Super-Naturel zal zover het in haar vermogen meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de ingediende verbeteringen, medicijnen.
De in dit artikel opgenomen bepalingen van de aansprakelijkheid niet indien de schade aan het opzet van grove natuurrampen.


Artikel 5.    Privacy

Super-Naturel zal alle informatie betreffende de uitvoering van de behandeling worden uitgevoerd bij de uitvoering van deze informatie niet aan de hand stellen, behoudens voor zover Super-Naturel verplicht is van het ontvangen heeft verkregen.

Artikel 6.   Beëindiging overeenkomst
anders wordt bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
– de wederpartij één van meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij volmacht gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van die kleine betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbindingsrechtvaardigen.

– voor de wederpartij faillissement van betaling wordt aangevraagd van verzekering, dan wel maatregelen worden getroffen

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Super-Naturel, zal Super-Naturel in overleg met de cliënt dragen voor overdracht van nog te toekomstige werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Super-Naturel extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze termijn binnen de termijn te voldoen, tenzij Super-Naturel anders voorzien.


Artikel 7.    Vrijwaring 

De cliënt vrijwaart Super-Naturel voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst lijden en waarvan de oorzaak aan andere toerekenbaar is. Indien Super-Naturel uit hoofde door derden mag worden aangesproken, dan is de cliënt Super-Naturel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is super-Naturel, zonder de cliënt in gebrekestelling, daadwerkelijk zelf beginnen over te gaan. Alle kosten en aan de zijde van de natuur en het ontstaan, ontstaan integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.    Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Super-Naturel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De rechtbank is bij het opstellen van geschillen te nemen, de wet gedwongen anders voor.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen beneden zij tot het uiterste hebben ingespannen een onderling overleg te slechten.


Artikel 9.    Klachten

Orthomoleculair Therapeut Mariska Angenent is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat te maken. Levert een persoonlijk gesprek van bemiddeling niet het uiteindelijke resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.en kennis te nemen, tenzij de wet gedwongen anders voorschrijft._d04a07d8-9cd1-3239-914913d6c673b_

bottom of page