top of page

Privacyverklaring orthomoleculair praktijk Super-Naturel

Orthomoleculair Super-Naturel gevestigd aan de Griendsestraat 14, 2583VK Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: Orthomoleculair praktijk Super-Naturel, Griendsestraat 14, 2583VK

Den Haag, 06-45 81 69 84, website: www.super-naturel.nl email: mariska@supernaturel.nl

 

Mariska Angenent is de functionele gegevensbescherming van Orthomoleculair praktijk Super-Naturel, zij is te bereiken via mariska@supernaturel.nl

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelingde therapeutisch een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel verwerkt uw persoonsgegevens gebruikt u maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons gebruikt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en aanvragen

Geslacht

geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

Emailadres

Bankrekeningnummer

 

Daarnaast bevat uw dossier: aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw uitdrukkelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere hulp bij de huisarts van die u zelf heeft aangeleverd.  Ik doe mijn beste om uw privacy te ontvangen. Dit onder meer dat ik: Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelde therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

Om andere documenten te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond van bij een andere verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, beschikbaar in de administratie heeft een boekhouder en indien nodig is deze informatie voor de belastingdienst. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uitdrukkelijk uw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota

Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van het consult en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld '24000 Orthomoleculair consult'

 

Therapeutisch advies

De afspraken en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt per mail. Een uitgebreid verslag van het intakegesprek wordt in een WORD-bestand versleuteld met een wachtwoord. U ontvangt dit wachtwoord per app of sms, zodat alleen u dit bestand kunt openen.  De consulten na het intakegesprek kennen alleen een kort advies van supplementenlijst deze mogen zonder versleuteling naar u toe worden gemaild. Indien er sprake is van specifieke digitaal aangevraagde onderzoeken dan is het mogelijk deze te versleutelen met een wachtwoord en per e-mail te verzenden. Uitslagen kunnen ook als hardcopy worden aangevraagd en overhandigd.

 

Minderjarige cliënten

Bij wet ligt vast dat beide ouders van gezaghebbenden dienen te ondertekenen voor akkoord voor het behandelen van relaties onder de leeftijdsgrens van 16 jaar Orthomoleculair Super-Naturel heeft hier een speciaal formulier voor. Zonder toestemmingsformulier kan ik uw soort niet behandelen.

 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

 

Orthomoleculair bovennatuurlijk bewaart uw persoonsgegevens zijn niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren voor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet WGBO dient uw dossier 20 jaar bewaard te worden. Later wordt uw dossier. Bij minderjarige cliënten wordt vanaf het 18e levensjaar 20 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Orthomoleculair Super-Naturel gemaakt praktijk aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een.

 

Cookies, of technieken

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel gebruikt geen cookies van vervaardigde technieken. Op de website van www.super-naturel.nl is er een mogelijkheid om het contactformulier in te vullen met uw naam, emailadres en vraag of opmerking. Het is puur bedoeld zodat ik contact met u kan opnemen om uw vragen te beantwoorden. Het contactformulier wordt voor geen andere gebruikt gebruikt.

 

beveiliging

Mijn computer is vastgesteld met een sterk wachtwoord en beveiligingsprogramma's._cc781905-5c_Verslagen en resultaten zijn versleuteld met een extra wachtwoord. Ik maak nooit gebruik van onveilige wifi of onbekende wifitoegang. Mijn mobiele telefoon is met een pincode en ID Touch.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren van te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toekomstige gegevensverwerking in te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orthomoledraagbaarheid Super-Naturel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat bevat dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u kunnen in een computerbestand naar u van een ander, door u transport organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens van verzoek tot intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar mariska@super-naturel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het zwart (onleesbaar): uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers inclusief het paspoort), paspoortnummer en Burger volgende servicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Orthomoleculair praktijk Super-Naturel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Orthomoleculair Super-Naturel neemt de praktijk van uw gegevens serieus en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn verwerkingsovereenkomsten gemaakt met derden om de geheimhouding en verantwoordelijkheden voor beveiliging van uw gegevens te gegevens te bewaren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goede praktijk.

 

 

Vrijwaring

 

Deze website bevat geen gezondheidsclaims en geen medische claims. De informatie op deze website is informatief van aard en zeker niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Voor medisch advies gaat u altijd naar uw behandelen arts. De samenstelling van de website van Orthomoleculair praktijk is met de grootst mogelijke zorg. Orthomoleculair Super-Naturel en praktijk Een risico in alle gevallen geen aansprakelijkheid voor eventuele afwijkingen in informatie, nog voor schade, last van ongemak, dan wel andere gevolgen van die gevolgen, van gevolgen voor het gebruik van de informatie van website. Alle informatie op deze website is dan ook niet bedoeld en niet geschikt voor zelfzorg. Elk persoon draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag en handelingen, zowel tijdens consulten als buiten de consulten. Deze website is niet bedoeld om u te weerhouden of onttrekken aan medische behandeling. Bij lichamelijke, geestelijke gezondheidsproblemen, wordt altijd een arts te consulteren.

 

 

 

tbv cliënten/patiënten


Klachtenreglement Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde - KAB


De MBOG heeft om haar praktijkuitoefening de leden en te bevorderen naar haar opgestelde opgestelde regels. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden. Met het optreden van januari treden van de Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) per 1 2017 is de klachtenafhandeling van het recht dat de cliënt/patiënt in heeft, veranderd. Onder het kopje “u klachten” vindt u de huidige heeft van de klachtenafhandeling.


Heeft u klachten?
Heeft u klachten over het handelen van uw therapeut/arts, houd deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient in de eerste instanties aan de therapeut/arts zelf voor te leggen en met hem/haar te bespreken. Lukt het niet de klacht binnen de termijn van 6 weken onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan een klachtenfunctionaris worden gestart. De klachtenfunctionaris kan uw klacht te verhelpen. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt mannen met u een afspraak over de vervolgstappen. Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de betrokken therapeut en hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze gedetailleerde procedure uw uiterst zorgvuldig en zorgvuldig, onder een jurist.
Als duidelijk is dat er sprake is van een tuchtwaardige klacht, dan betreft de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de MBOG. Dit college, onder van een jurist, afhandeling klachten tegen MBOG-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de inschakelen. In zeer ernstige gevallen kunnen de klachtenfunctionaris directe melding naar de IGZ doen.


Adressen
Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg vindt u informatie met betrekking tot het indienen van een klacht. www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen Voor algemene publieksinformatie over de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) kunt u kijken opwww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/inhoud/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorgDe website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg iswww.igz.nlDe website van Tuchtcollege in de gezondheidszorg iswww.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

MBOG
Postbus 510

3500 AM UTRECHT

Telefoonnummer 06-53913020

secretariaat@mrog.nl

KAB

Postbus 2122

6020 AC BUDEL

Telefoonnummer 0495 499585

kab@kab-klachten.nl

D0V3ombWsAAkBbI.jpg
Logo-KAB-2018-e1526322052455-676x676.jpg
bottom of page